Ashtanga Vinyasa Yoga

Ashtanga yoga je duhovna, filozofska i praktična disciplina koja nam je dostupna zahvaljujući mudracu Vamana Rišiu i originalnom učenju koje potiče iz drevnog spisa Yoga Korunta. Danas se Ashtanga širom sveta praktikuje na način na koji je tokom života podučavao S. K. Pattabhi Jois, i kako to danas čini njegov unuk Sharath Jois.

Ashtanga Yoga u doslovnom prevodu znači osmostruka ili osmokraka yoga – kako je zapisano u Patanđalijevim Yoga Sutrama – to je put unutrašnjeg pročišćenja koji se sastoji od osam nivoa duhovne prakse – Yama (lični moralni kodeks), Niyama (socijalni kodeks), Asana (postavljanje tela u određeni položaj), Pranayama (kontrola daha i vitalne energije), Pratyahara (kontrola čula), Dharana (koncentracija), Dyana (meditacija), Samathi (konteplacija ili prosvetljeno stanje svesti).

Iako ne postoji opšta saglasnost u definisanju Yoge, najtačnija definicija je ona koja glasi da je suština yoge kontrola uma – Yogas Chitta Vritti Nirodha – “Yoga is the stilling of the fluctuations of the thought-waves of the mind.”.

Prva dva koraka ka uspostavljanju kontrole uma jesu savršeni sklad yama i niyama. Ipak, kako Patthabi Jois navodi – nije moguće živeti principe yama i niyama ukoliko telo i čulni organi nisu u dovoljnoj meri pročiščeni, rafinirani i osnaženi (“it is not possible to practice the limbs and sub-limbs of yama and niyama when the body and sense organs are weak and haunted by obstacles” (Jois, 2002)). Prva četiri nivoa spadaju u spoljene ili eksterne vidove čišćenja koji bivaju upotpunjeni i integrisani preostalim nivoima Ashtanga metoda.

Ashtanga časovi

  • Mysore čas – tradicionalni način vežbanja
  • Elementi Ashtanga Vinyasa Yoge – uvod u Ashtangu

Metod detoksifikacije i jačanja organizma u Ashtanga sistemu sastoji se od asana koje su grupisane u šest serija. Logika i ključni princip osnovne serije Ashtanga Yoge iskazuje se kroz progresivan niz položaja koji se sukcesivno smenjuju i postepeno i paralelno grade flexibilnost i snagu. Svaki položaj nas priprema za sladeći počev od Pozdrava Suncu, koji su duša i srce svake yoga prakse, a čiji je cilj da umiri um, distancira nas od spoljnog sveta i svega što smo sa sobom poneli iz njega, i probudi unutrašnju, digestivnu vatru, pročisti i okrepi čitavo telo.

Primarna serija – Yoga Chikitsa podrazumeva sekvencijalni redosled položaja koji se gradi postepenim dodavanjem pozicija tek nakon što je učenik korektno savladao predhodni. Tek nakon što se uspostvi neophodni nivo gipkosti, snage, izdržljivosti i razumevanja određenog položaja, učitelj dodaje novu poziciju predhodno konsolidovanoj praksi.

Mysore čas

  • privatni čas u grupnom meditativnom okruženju, sa individidualnom pažnjom učitelja

Naziv potiče od istoimenog grada sa juga Indije u kome je ceo svoj zivot podučavanju posvetio guru Ashtanga Yoge Sri K. Pattabhi Jois. Mysore čas, kao najsigurniji i najefikasniji način vežbanja, je poseban tip Ashtanga časa i tradicionalni način upražnjavanja Ashtange.

Reč je o individualnoj praksi u grupi, gde svako vežba u svom ritmu (sam za sebe), pod vođstvom i asistencijama instruktora. Nakon što je naučio (savladao) određeni sled položaja, učenik može da se fokusira na praćenje vlastitog daha i osluškivanje tela kroz ritam vežbanja koji nije podređen ritmu grupe. Na ovaj način, takođe, sprečavamo povrede, učimo kako da osluškujemo i disciplinujemo telo kao prečicu ili instrument za miran i stabilan um.

Pristup koji nam osigurava bezbedan i brz napredak kroz tradicionalni pristup “jedan na jedan” (učenik dobija individualna uputsva od učitelja koji pažljivo prati njegov progres). Format prakse je uvek isti u pogledu redosleda pozicija koje se izvode prema vlastitoj spremnosti i sposobnostima, a u skladu sa Primarnom serijom.

U Chandra Yoga Studiu se poštuje drevni Ashtanga sistem koji je usvojen na samom izvoru – u Mysore-u (Indija) K. Patthabbi Jois istraživačkom institutu KPJAYI (Ashtanga Yoga Research Institute).

Body not stiff. Mind stiff.
~ K. Pattabhi Jois

Elementi Ashtanga Vinyasa Yoge

  • prvi susret sa Ashtanga Yogom

Časovi namenjeni početnicima u Ashtangi – organizovani u skladu sa pola Primarne serije.
Demonstracija, objašnjenje, razumevanje i primena određenih principa koji nam pomažu da razvijemo telesnu svesnost, poboljšamo fokus, opštu kondiciju, da postepeno i paralelno radimo na gipkosti i snazi kako bi uspostavili kontrolu nad telom dok se um odmara.

Vođenje časa podrazumeva podsticanje aktivnog, svesnog i progresivnog (postepeno, korak po korak) ulaženja i produbljivanja predviđenog položaja, bezbedno izvođenje osnovnih i lakših ali i nešto zahtevnijih pozicija, uz simultano negovanje stabilnosti, smirenosti i istrajnosti kroz ravnotežne ili asimetrične položaje (nemiran dah i um imaju tendenciju da ugroze opštu stabilnost i održavanje ravnoteže tela).
Koncepcijski (u pogledu redosleda pozicija) su slični vođenom ashtanga času uz vidno sporiji ritam; baziraju na demonstraciji asana (yoga položaja) uz precizno verbalno vodjenje časa i ohrabrivanje individualizovanog pristipa (opcionog izvodjenja i odabira svakog vežbača adekvatne varijante odredjenog položaja) i neophodnim korekcijama u ključnim pozicijama. Ovakav integralni i svestrani pristup, putem disanja i preciznog postavljanja tela u predvidjeni polozaj, poštuje metodologiju klasične yoga prakse i principa sthira (postojanost, budnost) i sukha (sposobnost postizanja udobnosti u položaju).

Svaki čas se sastoji od uvodne meditacije, glavnog dela časa (koji podrazumeva simultano izvođenje pozicija, korektne tehnike disanja, energentskih kontrakcija (bandha) i usmeravanja pažnje (drishti), i yoga nidre (završne progresivne relaksacije).*
*sa izuzetkom mysore časova koji ne uklučuju vođenu, već samostalnu meditaciju/završnu relaxaciju.
Glavni deo Ashtanga časa je uvek isti, i uglavnom obuhvata četiri dela: otvarajuća sekvenca (10 Pozdrava Suncu – 5A & 5B) i stojeće pozicije, sedeće pozicije, položaje izvijanja tela unazad i set završnih asana po tradicionalnom trishtana metodu koji je karakterističan za ovaj način vežbanja.

Akcenat je na adekvatnom redosledu i poravnanju koje nam omogućava da na najadekvatniji (najnežniji) način prekoračimo svoja telesna i mentalna organičenja. U kombinaciji sa Mysore časovima, sve komponente naše prakse će biti izbalansirane i integrisane, a um miran i stabilan.

U Chandra Yoga Studiu se poštuje drevni Ashtanga sistem koji je usvojen na samom izvoru – u Mysoru (Indija) K. Patthabbi Jois istraživačkom institutu KPJAYI (ashtanga yoga research institute).
Individualizovani pristup i sigurne, stabilne i ugodne asistencije pomažu polaznicima da prodube asane, prekorače granice tela i uma i dovedu vlastitu praksu na viši stupanj.


Categories: Uncategorized

Post Your Thoughts